• http://upload.youzu.com/qjsj/2019/0116/150018912.jpg

新闻资讯

天使纪元 > 新闻资讯

《天使纪元》9月13日数据互通公告

运营团队发布于 2018-09-11

分享到

亲爱的勇士:

 

 

为了给各位提供更好的游戏体验以及活跃游戏氛围,让勇士们结识更多的朋友、体验更多的挑战,《天使纪元》顺应广大勇士的需求,将对部分区服进行数据互通操作。维护完毕后玩家可以通过原有帐号从原大区入口登录数据互通后的服务器。

 

数据互通大区:

 

数据互通前

数据互通后

天使601服

天使602服

天使603服

天使合服601-603服

天使604服

天使605服

天使606服

天使合服604-606服

天使607服

天使608服

天使609服

天使合服607-609服

天使610服

天使611服

天使612服

天使合服610-612服

天使613服

天使614服

天使615服

天使合服613-615服

天使616服

天使617服

天使618服

天使合服616-618服

天使619服

天使620服

天使621服

天使合服619-621服

天使622服

天使623服

天使624服

天使合服622-624服

天使625服

天使626服

天使627服

天使合服625-627服

天使628服

天使629服

天使630服

天使合服628-630服

天使631服

天使632服

天使633服

天使合服631-633服

天使634服

天使635服

天使636服

天使合服634-636服

天使637服

天使638服

天使639服

天使合服637-639服

天使640服

天使641服

天使642服

天使合服640-642服

天使643服

天使644服

天使645服

天使合服643-645服

天使646服

天使647服

天使648服

天使合服646-648服

天使649服

天使650服

天使651服

天使合服649-651服

天使652服

天使653服

天使654服

天使合服652-654服

天使655服

天使656服

天使657服

天使合服655-657服

天使658服

天使659服

天使660服

天使合服658-660服

天使661服

天使662服

天使663服

天使合服661-663服

天使664服

天使665服

天使666服

天使合服664-666服

天使667服

天使668服

天使669服

天使合服667-669服

天使670服

天使671服

天使672服

天使合服670-672服

天使673服

天使674服

天使675服

天使合服673-675服

天使676服

天使677服

天使678服

天使合服676-678服

天使679服

天使680服

天使681服

天使合服679-681服

天使682服

天使683服

天使684服

天使合服682-684服

天使685服

天使686服

天使687服

天使合服685-687服

天使688服

天使689服

天使690服

天使合服688-690服

天使691服

天使692服

天使693服

天使合服691-693服

天使694服

天使695服

天使696服

天使合服694-696服

天使697服

天使698服

天使699服

天使合服697-699服

天使700服

天使701服

天使702服

天使合服700-702服

天使703服

天使704服

天使705服

天使合服703-705服

天使706服

天使707服

天使708服

天使合服706-708服

天使709服

天使710服

天使711服

天使合服709-711服

天使712服

天使713服

天使714服

天使合服712-714服

天使715服

天使716服

天使717服

天使合服715-717服

天使718服

天使719服

天使720服

天使合服718-720服

天使721服

天使722服

天使723服

天使合服721-723服

天使724服

天使725服

天使726服

天使合服724-726服

天使727服

天使728服

天使729服

天使合服727-729服

天使730服

天使731服

天使732服

天使合服730-732服

天使733服

天使734服

天使735服

天使合服733-735服

天使736服

天使737服

天使738服

天使合服736-738服

天使739服

天使740服

天使741服

天使合服739-741服

天使742服

天使743服

天使744服

天使合服742-744服

天使745服

天使746服

天使747服

天使合服745-747服

天使748服

天使749服

天使750服

天使合服748-750服

天使751服

天使752服

天使753服

天使合服751-753服

天使754服

天使755服

天使756服

天使合服754-756服

天使757服

天使758服

天使759服

天使合服757-759服

天使760服

天使761服

天使762服

天使合服760-762服

天使763服

天使764服

天使765服

天使合服763-765服

天使766服

天使767服

天使768服

天使合服766-768服

天使769服

天使770服

天使771服

天使合服769-771服

天使772服

天使773服

天使774服

天使合服772-774服

天使775服

天使776服

天使777服

天使合服775-777服

天使778服

天使779服

天使780服

天使合服778-780服

天使781服

天使782服

天使783服

天使合服781-783服

天使784服

天使785服

天使786服

天使合服784-786服

天使787服

天使788服

天使789服

天使合服787-789服

天使790服

天使791服

天使792服

天使合服790-792服

天使793服

天使794服

天使795服

天使合服793-795服

天使796服

天使797服

天使798服

天使合服796-798服

天使799服

天使800服

天使801服

天使合服799-801服

天使802服

天使803服

天使804服

天使合服802-804服

天使805服

天使806服

天使807服

天使合服805-807服

天使808服

天使809服

天使810服

天使合服808-810服

天使811服

天使812服

天使813服

天使合服811-813服

天使814服

天使815服

天使816服

天使合服814-816服

天使817服

天使818服

天使819服

天使合服817-819服

天使820服

天使821服

天使822服

天使合服820-822服

天使823服

天使824服

天使825服

天使合服823-825服

天使826服

天使827服

天使828服

天使合服826-828服

天使829服

天使830服

天使831服

天使合服829-831服

天使832服

天使833服

天使834服

天使合服832-834服

天使835服

天使836服

天使837服

天使合服835-837服

天使838服

天使839服

天使840服

天使合服838-840服

天使841服

天使842服

天使843服

天使合服841-843服

天使844服

天使845服

天使846服

天使合服844-846服

天使847服

天使848服

天使849服

天使合服847-849服

天使850服

天使851服

天使852服

天使合服850-852服

天使853服

天使854服

天使855服

天使合服853-855服

天使856服

天使857服

天使858服

天使合服856-858服

天使859服

天使860服

天使861服

天使合服859-861服

天使862服

天使863服

天使864服

天使合服862-864服

天使865服

天使866服

天使867服

天使合服865-867服

天使868服

天使869服

天使870服

天使合服868-870服

天使871服

天使872服

天使873服

天使合服871-873服

天使874服

天使875服

天使876服

天使合服874-876服

天使877服

天使878服

天使879服

天使合服877-879服

天使880服

天使881服

天使882服

天使合服880-882服

天使883服

天使884服

天使885服

天使合服883-885服

天使886服

天使887服

天使888服

天使合服886-888服

天使889服

天使890服

天使891服

天使合服889-891服

天使892服

天使893服

天使894服

天使合服892-894服

天使895服

天使896服

天使897服

天使合服895-897服

天使898服

天使899服

天使900服

天使合服898-900服

天使901服

天使902服

天使903服

天使合服901-903服

天使904服

天使905服

天使906服

天使合服904-906服

天使907服

天使908服

天使909服

天使合服907-909服

天使910服

天使911服

天使912服

天使合服910-912服

天使913服

天使914服

天使915服

天使合服913-915服

天使916服

天使917服

天使918服

天使合服916-918服

天使919服

天使920服

天使921服

天使合服919-921服

天使922服

天使923服

天使924服

天使合服922-924服

天使925服

天使926服

天使927服

天使合服925-927服

天使928服

天使929服

天使930服

天使合服928-930服

天使931服

天使932服

天使933服

天使合服931-933服

天使934服

天使935服

天使936服

天使合服934-936服

天使937服

天使938服

天使939服

天使合服937-939服

天使940服

天使941服

天使942服

天使合服940-942服

天使943服

天使944服

天使945服

天使合服943-945服

天使946服

天使947服

天使948服

天使合服946-948服

天使949服

天使950服

天使951服

天使合服949-951服

天使952服

天使953服

天使954服

天使合服952-954服

天使955服

天使956服

天使957服

天使合服955-957服

天使958服

天使959服

天使960服

天使合服958-960服

天使961服

天使962服

天使963服

天使合服961-963服

天使964服

天使965服

天使966服

天使合服964-966服

天使967服

天使968服

天使969服

天使合服967-969服

天使970服

天使971服

天使972服

天使合服970-972服

天使973服

天使974服

天使975服

天使合服973-975服

天使976服

天使977服

天使978服

天使合服976-978服

天使979服

天使980服

天使981服

天使合服979-981服

天使982服

天使983服

天使984服

天使合服982-984服

天使985服

天使986服

天使987服

天使合服985-987服

天使988服

天使989服

天使990服

天使合服988-990服

天使991服

天使992服

天使993服

天使合服991-993服

天使994服

天使995服

天使996服

天使合服994-996服

天使997服

天使998服

天使999服

天使合服997-999服

天使1000服

天使1001服

天使1002服

天使合服1000-1002服

天使1003服

天使1004服

天使1005服

天使合服1003-1005服

天使1006服

天使1007服

天使1008服

天使合服1006-1008服

天使1009服

天使1010服

天使1011服

天使合服1009-1011服

天使1012服

天使1013服

天使1014服

天使合服1012-1014服

天使1015服

天使1016服

天使1017服

天使合服1015-1017服

天使1018服

天使1019服

天使1020服

天使合服1018-1020服

天使1021服

天使1022服

天使1023服

天使合服1021-1023服

天使1024服

天使1025服

天使1026服

天使合服1024-1026服

天使1027服

天使1028服

天使1029服

天使合服1027-1029服

天使1030服

天使1031服

天使1032服

天使合服1030-1032服

天使1033服

天使1034服

天使1035服

天使合服1033-1035服

天使1036服

天使1037服

天使1038服

天使合服1036-1038服

天使1039服

天使1040服

天使1041服

天使合服1039-1041服

天使1042服

天使1043服

天使1044服

天使合服1042-1044服

天使1045服

天使1046服

天使1047服

天使合服1045-1047服

天使1048服

天使1049服

天使1050服

天使合服1048-1050服

 

 

维护时间:913530-930

 

 

 

 

 

数据互通福利:

 

维护完毕后,所有数据互通大区的玩家将会获得数据互通福利邮件:绑*500,金币*50000002倍经验药水*1,3级宝石礼袋*1人物改名卡*1

 

 

数据互通规则:

 

一、登录游戏

 

数据互通后,所有区服勇士们的登录入口不变;

 

 

 

二、充值规则

 

按照之前所在大区的充值方式保持不变;

 

 

三、排行规则

 

1. 战盟排行--把所有战盟的数据都列进去然后排序,同名次的按照既定规则排序,数据相同则用服务器顺序排序

 

2. 竞技场—所有勇士的竞技场排名全部重置数据互通后重新开始挑战新的竞技场排名

 

3. 勇者守护--把所有勇士的数据都列进去然后排序,同名次的按照既定规则排序,数据相同则用服务器顺序排序

 

4. 传说之塔--把所有勇士的数据都列进去然后排序,同名次的按照既定规则排序,数据相同则用服务器顺序排序

 

5. 跨服巅峰--结算数据互通前的排名奖励,数据互通世界服重新排序,巅峰对决重置数据后重新开启

 

6. 灵魂秘境--把所有勇士的数据都列进去然后排序,同名次的按照既定规则排序,数据相同则用服务器顺序排序

 

7. 个人排行--勇士个人排行所有数据都列进去然后排序,同名次的按照既定规则排序,数据相同则用服务器顺序来排序

 

 

四、游戏系统规则

 

1. 数据互通后勇士们的养成系统、玩法数据内容保持不变(玩家装备、背包信息、技能等级、锻造信息、天使、精灵、坐骑、翅膀、炼金、图鉴、神魂、魔灵、结婚等内容);

 

    勇士们当前的主线任务、日常任务、战盟任务、佣兵任务、系统教程等任务数据都不变,包括任务的星级、玩家今日已用的次数也继承;

 

  勇士们的特权、VIP、周卡等继承

 

  记录勇士们互通数据当日已消费的次数并继承;

 

2. 昵称前也增加服务器的前缀,勇士们可以通过个人改名卡进行昵称修改,同时去掉服务器前缀;

 

3. 战盟相关

 

  保留游戏内的战盟关系以及战盟拥有的贡献值;

 

  战盟名称显示增加本服前缀

 

  战盟的捐献内,今日捐献和历史捐献的成员名称,都需要增加服务器前缀

 

  霸主和联赛的信息,需要重置并在数据互通后第三天重新开始争夺

 

4. 移除勇士们已有的组队信息

 

5. 保留游戏内的好友/仇人/最近联系人/屏蔽列表关系,以及勇士们当日的点赞次数如果勇士们的好友/仇人/最新联系人/屏蔽列表的玩家被系统清除了,则被清除的人不会再在列表中显示朋友圈的内容全部清除

 

6. 记录勇士们各代币的数据信息(例如寻宝币、助战积分、战盟贡献、竞技币、争霸积分等)

 

7. 打宝相关

 

   记录勇士们当日已击杀的个人boss信息;记录玩家当日的VIPBOSS信息(今天已经打的、已经购买的次数都记录)

 

   清空密室首领的BOSS刷新CD,所有BOSS重置为“已刷新”  

 

   清空首领之家的刷新CD,所有BOSS重置为“已刷新”

 

   清除所有击杀记录的内容信息

 

8. 福利大厅

 

   保存勇士们的每日签到信息以及补签的信息

 

   保存勇士们的离线经验

 

   保存勇士们的资源找回数据

 

9. 限时活动 - 数据不变

 

10. 结婚预定的时间在数据互通时会进行解除订婚预约,同时邮件返还婚宴消耗资金;

 

11. 运营活动

 

    充值、每日累充、精彩活动、特权周卡等数据不变

 

    如有消费排名则会把所有勇士们的数据都列进去然后排序,同名次的按照既定规则排序,数据完全相同则用服务器顺序来排序

 

 

六、清号规则

 

为保证您及其他勇士们的游戏速度、提高服务器资源的利用效率、减少无用数据增加维护时间,影响游戏体验,我们将对以下帐号进行数据清理。

 

1. 所有角色等级≤300级的勇士;

 

2. 同时这位勇士已经连续15天没有登录游戏

 

3. 身上钻石小于等于50钻且小于VIP2的勇士;

 

PS

1、如果勇士正处于结婚状态,则不会被清号!

 

2、如果勇士是盟主,则不会清号!        

 

 

祝各位勇士天使之旅愉快!

 

《天使纪元》研运团队

 

2018911

健康游戏忠告 : 抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活

扫码关注公众号
扫码进入周边商城
App Store
下载
Android
下载

玩家社区